Scroll Top
Tatari 56, Tallinn Harjumaa, Eesti, 10134

Rendtingimused

1 Üldtingimused
1.1 Rendileandja annab rentnikule kasutada sõiduki lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Rentnik
kohustub tasuma rendi ning muud maksed lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
1.2 Rendileandjal on õigus nõuda deposiidi tasumist. Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu.
1.3 Sõiduki juhil peab olema Eesti Vabariigis kehtiv vastava kategooria juhiluba, vähemalt kaheaastane
juhistaaz ning minimaalne vanus 21 aastat.
1.4 Rentnikul on õigus tutvuda lepinguga enne lepingu sõlmimist.
1.5 Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse sõiduki üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
2 Rendileandja õigused, kohustused ja vastutus
2.1 Rendileandja on kohustatud andma töökorras ja puhta sõiduki rentnikule üle lepingus sätestatud
kohas ja ajal. Rendileandja on kohustatud andma rentnikule üle sõiduki kasutamiseks vajalikud
päraldised.
2.2 Rendileandja on kohustatud tagama sõiduki korralise hoolduse lepingu kehtivuse ajal.
2.3 Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest kohustusliku liikluskindlustusega. Kindlustuse
makse sisaldub rendimakses.
2.4 Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest vabatahtliku kindlustusega vastavalt rendileandja
ning rentniku vahelisele kokkuleppele. Rentnikul on õigus piirata vastutust sõidukiga süüliselt
põhjustatud kahju eest vastavalt kindlustuslepingule ning hinnakirjale.
2.5 Rendileandja vastutab rentnikule tahtlikult või raske hooletusega tekitatud kahju eest.
2.6 Rendileandjal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja –kaitse ulatus, sõiduki remondiettevõtte,
asendussõiduki või –osade müüja ning muu teenuse pakkuja.
2.7 Rendileandja jätab endale õiguse sõiduk igal ajal kliendi kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui klient
lepingu tingimusi ei täida.
3 Rentniku kohustused ja vastutus
3.1 Rentnik on kohustatud:
3.1.1 vastu võtma sõiduki lepingus sätestatud kohas ja ajal;
3.1.2 vaatama sõiduki põhjalikult üle võimalike kahjustuste tuvastamiseks ning tähistama kahjustused
sõiduki üleandmise-vastuvõtmise aktis;
3.1.3 kasutama sõidukit heaperemehelikult vastavalt otstarbele lepingus sätestatud tingimuste kohaselt
ning jälgima sõiduki tehnoseisundit;
3.1.4 kasutama sõidukit ainult lepingus sätestatud territooriumil;
3.1.5 mitte kasutama sõidukit motospordiks, õppesõiduks, pukseerimiseks, järelhaagise vedamiseks ning
muul viisil, mis ei ole otseselt seotud inimeste ning pagasi transpordiga;
3.1.6 tankima sõidukit valmistajatehase poolt ettenähtud kütusega;
3.1.7 mitte tegema sõidukile parendusi ja muudatusi;
3.1.8 hooldama ning parandama sõidukit ainult rendileandja määratud ettevõttes;
3.1.9 täitma liikluseeskirja ja muude õigusaktide nõudeid ning sõiduki valmistajatehase juhiseid;
3.1.10 hoidma sõidukit lukustatuna alati, kui rentnik ei viibi sõiduki läheduses;
3.1.11 hoidma enda kontrolli all ning sõidukist lahkudes eemaldama sõiduki kasutamist võimaldavad
päraldised sealhulgas võtmed, dokumendid ning lisaseadmed (nt. GPS-seade);
3.1.12 täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi;
3.1.13 mitte andma sõidukit allrendile;
3.1.14 teatama rendileandjale viivitamatult takistusest sõiduki valdamisel või kasutamisel, sõiduki
varguse korral, kahju tekkimisest sõidukile või kindlustusjuhtumi toimumisest, saadud parkimis- ja
muudest trahvidest ning esitama asjakohase kirjaliku seletuse;
3.1.15 täitma rendileandja juhiseid lepingu punktis 3.1.14 ilmnenud asjaolude korral;
3.1.16 tagastama sõiduki rendileandjale lepingus sätestatud kohas ja ajal;
3.1.17 tagastama sõiduki lepingu punktis 2.1 sätestatud korras arvestades sõiduki tavapärasest
kasutamisest tulenevat kulumist.
3.1.18 tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel rendileandja
standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Lisatasu suurus vastab sõiduki puhastamise tegelikule
kulule üürileandja poolt vabalt valitud teenuseosutaja juures.
3.2 Rentniku vastutus:
3.2.1 Sõiduki üleandmisega läheb rentnikule üle sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko,
samuti sõiduki, kui suurema ohu allika valdaja vastutus. Sõiduki osade hulka loetakse ka sõidukiga kaasa
antud lisavarustust.
3.2.2 Rentnik vastutab sõiduki juhi tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
3.2.3 Rentnik vastutab rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
3.2.4 Rentnik vastutab 5 tööpäeva jooksul pärast sõiduki rendileandjale tagastamist ilmenud kahjustuste
ja puuduste eest, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse kontrolli käigus (nt. Ilmastikuolud,
määrdumine, pimedus jne.), eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.
3.2.5 Rentnik vastutab sõidukiga seotud trahvide ning maksete ja nendega seotud menetlemiskulude
tasumise eest. Rendileandjal on õigus nõuda trahvide, maksete ja menetlemiskulude tasumist rentnikult
ka juhul, kui trahvid ning maksed ilmnevad pärast lepingu lõppemist või lõpetamist ning rendileandja on
tasunud trahvid ja maksed rentniku eest.
3.2.6 Rentnik vastutab kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste tasumise eest ka juhul, kui
maksjaks on kliendi poolt märgitud kolmas isik. Rentniku tarbitud lisateenuste eest, milles kliendi poolt
märgitud kolmas isik keeldub vastavat tasu kandma, tasub klient.
3.2.7 Lepingu punktides 3.1.3, 3.1.5, 3.1.12, 3.1.14, 3.1.15 ja 3.1.16 sätestatud kohustuse rikkumisel
vastutab rentnik rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest kuni sõiduki
kindlustusväärtuse ulatuses.
3.2.8 Rentnik tasub iga juhtumi kohta omavastutuse eraldi.
3.2.9 Rentnik vastutab mootori-, käigukasti- ja siduri rikete eest, kui need on tekitatud valede
sõiduvõtete kasutamisest. Kahjustuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks sõiduki Eesti margiesinduse
ekspertiis.
4 Arveldused
4.1 Rentnik tasub lepingus sätestatud rendi- ja muud maksed (sealhulgas agendi lisatud teenustasu) ning
varustab sõiduki omal kulul kütuse, õli ja jahutusvedelikuga. Vajadusel tasub rentnik muud sõiduki
kasutamisega seotud kulud s.h. elektripirnid, rehviparandus jm, mille tasumise kohustus ei ole lepinguga
otseselt rendileandjal.
4.2 Sõiduki tagastamisega viivitamisel rohkem kui 1 tund kohustub rentnik tasuma renti hinnakirja
järgselt ühe päeva kohta sätestatud määras.
4.3 Tagastades sõiduki vähem kui lepingus märgitud kütusekogusega on rentnik kohustatud tasuma iga
puuduoleva kütuseliitri eest hinnakirjas sätestatud määras, millele lisandub teenindustasu.
4.4 Sõiduki rikkest ja rikke kõrvaldamisest väljaspool Eesti Vabariiki tekkinud kulud ning sõiduki
transpordi kulud, v.a. kulud, mida käsitletakse kindlustusjuhtumina ja mille tasub kindlustus arvestades
omavastutuse määra, tasub rentnik.
4.5 Takistus sõiduki kasutamisel ei vabasta rentnikku renti ja muude maksete tasumise kohustusest.
4.6 Üüri või muude maksete tasumisega hilinemisel kohustub rentnik tasuma viivist 0,2% päevas
tähtaegselt tasumata summalt.
4.7 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rentnik
kohustatud tasuma renti sõiduki tagastamisega viivitatud päevade eest hinnakirja järgsest rendihinnast
kahekordses määras ning hüvitama tekkinud kahju. Rendileandjal on õigus nõuda sõiduk välja mistahes
valdusest, kui rentnik ei tagasta sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal.
4.8 Rendileandjal on õigus nõuda leppetrahvi rentnikult lepingu rikkumise eest igakordselt 10% sõiduki
kindlustusväärtusest.
4.9 Kui rentnik ei maksa renti või muid makseid või ei täida muud lepingus sätestatud kohustust,
vastutab lepingu allkirjastanud isik käendajana rentniku kohustuse täitmise eest sõiduki
kindlustusväärtuse ulatuses.
4.10 Tegeliku rendimakse tasub rentnik sõiduki tagastamisel rendileandjale.
4.11 Rendileandja tagastab deposiidi 3 pangapäeva jooksul sõiduki tagastamise päevale järgnevast
päevast. Rendileandjal ja rentnikul on õigus rendimakse ning deposiit kokkuleppel tasaarvestada.
4.12 Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel rendisumma ei muutu ning teostatud maksed tagastamisele ei
kuulu.
5 Kaardimaksed
5.1 Rentnikul on õigus tasuda rendimakse ja muud maksed (sealhulgas deposiit ja ettemaks) kasutades
selleks rahvusvaheliselt tunnustatud rendileandja poolt aktsepteeritud pangakaarti.
5.2 Rendileandjal on õigus rentniku esitatud deebet/krediitkaardi andmeid kasutades krediteerida
rentniku esitatud deebet/krediitkaardi arvet rendi- ja muude maksete (sealhulgas deposiidi ja
ettemaksu), aga ka Lepingu punktis 3.2.6 sätestatud kahjuhüvitise määra ulatuses.
5.3 Rendileandjal on õigus krediteerida rentniku esitatud deebet/krediitkaardi arvet 5 tööpäeva jooksul
pärast sõiduki rendileandjale tagastamist.
5.4 Vaidluse korral kahjuhüvitise määra osas on rendileandjal õigus krediteerida rentniku esitatud
deebet/ krediitkaardi arvet Lepingu punktis 3.2.6 sätestatud kahjuhüvitise määra ulatuses.
5.5 Rentnik kinnitab, et tema poolt rendileandjale esitatud pangakaardi andmed on tõesed ning kehtivad
ning rentnikul on õigus nimetatud andmeid (deebet/krediitkaarti) kasutada Lepingus sätestatud
kohustuste täitmiseks.
5.6 Lepingu punktis 5.5 sätestatud kohustuse rikkumise eest on rendileandjal õigus nõuda kahju
hüvitamist sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.
6 Toimimine rikke, õnnetuse või varguse korral
6.1 Rentnik teatab rendileandjale viivitamatult lepingu punktis 3.1.14 ilmnenud asjaoludest rendileandja
lepingus märgitud telefoni teel ja täidab rendileandja juhiseid, muuhulgas koostab õnnetuse korral
viivitamatult avariiskeemi.
6.2 Rentnik teavitab politseid viivitamatult sõiduki vargusest, röövist või õnnetusest. Suhtlemisel
politseiga esindab rentnik rendileandja huve, kuni rendileandja vabastab rentniku vastavast kohustusest.
6.3 Varguse korral on rentnik kohustatud esitama rendileandjale talle rendileandja poolt antud võtmed
ning dokumendid. Vastasel juhul vastutab rentnik rendileandjale või kolmandale isikule vargusega
tekkinud kahju eest kuni sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.
6.4 Rentnik nõustub rendileandja poolt sõiduki tagastamise järgselt teostatud ülevaatuse tulemustega.
7 Muud tingimused
7.1 Rendileandja ja rentnik on vabastatud lepinguliste kohustuste täitmisest vääramatu jõu asjaolude
esinemise aja jooksul. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest on lepingu pool teist lepingu poolt
viivitamatult kohustatud teavitama.
7.2 Leping jõustub rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel ning kehtib kuni kohase täitmiseni.
7.3 Leping koosneb lepingu esilehest, üldtingimustest, üleandmise-vastuvõtmise aktist,
kindlustuslepingutest ja lepingu lisadest.
7.4 Lepingu täiendamine ja muutmine on lubatud rendileandja ja rentniku kokkuleppel. Täiendused ja
muudatused jõustuvad rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel.
7.5 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rendileandjal
õigus leping etteteatamata üles öelda ning kuulutada sõiduk tagaotsitavaks.
7.6 Rentnik ja rendileandja kohustuvad mitte avalikustama teavet Lepingu sõlmimise ning tingimuste
kohta ning võtma kasutusele meetmed vältimaks nimetatud teabe sattumist kolmanda isiku kätte.
7.7 Rentnik ja rendileandja ei loe lepingu punktis 7.6 sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks
teabe avaldamist seaduses sätestatud juhtudel. Lepingu rikkumisel rentniku poolt on rendileandjal õigus
avaldada rentniku andmeid piiramata hulgale kolmandatele isikutele, s.h. taustauuringuid teostavatele
isikutele ning teha vastavasisuline postitus sotsiaalmeediasse. Rentnik lubab rendileandjal oma
isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt rendileandja vajadustele,
mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning üürileandja varade kaitse.
Lepingu allkirjastamisega loetakse rentnik vastava nõusoleku andnuks.
7.8 Lepinguga seotud teated peavad rentnik ja rendileandja esitama kirjalikult tähitud kirjaga või
väljastusteatega. Kiireloomulised teated võivad rentnik ja rendileandja esitada muul viisil. Muul viisil
esitatud teade loetakse esitatuks tähitud kirjaga või väljastusteatega esitamisel.
7.9 Lepingu tingimuse vastuolu õigusaktidega ei mõjuta teiste tingimuste kehtivust. Tühine või kehtetu
tingimus asendatakse rendileandja ja rentniku kokkuleppel lepingu eesmärgist lähtuvalt kehtiva
tingimusega.
7.10 Rendileandja ja rentnik kinnitavad, et ei oma seadusest tulenevaid või muid takistusi lepingu
sõlmimiseks. Rendileandja ja rentnik kinnitavad esitatud dokumentide õigsust ning volituse olemasolu
lepingu sõlmimiseks.
7.11 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele
mittejõudmisel Harju Maakohtus.
7.12 Lepingus sätestamata küsimustes lähtuvad rendileandja ja rentnik Eesti Vabariigi õigusaktidest.
Lepingu allkirjastamisega kaotavad kehtivuse kõik rendileandja ja rentniku vahel sõlmitud varasemad
suulised ja kirjalikud kokkulepped.
7.13 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb
rendileandjale ning teine rentnikule. Lepingu tõlke olemasolu korral lähtuvad pooled eestikeelsest
lepingu tekstist.

LEPPETRAHVID JA TEENUSTASUD
Rentnik on kohustatud tasuma leppetrahvi / teenustasu :
Leppetrahvid:
1. liiklusrikkumiste puhul, mis toovad kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt – 2000.00 €
2. sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 1000.00 € ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega lisanduvad kulud
3. sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud kohas – 200 € ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega lisanduvad kulud
4. puuduva või rikutud võtme puhul – 400.00 €
5. puuduva(te) dokumendi/te puhul – 200.00 €
6. iga purunenud rehvi eest – 200.00 €
7. puuduva või lõhutud lisavarustuse eest – kuni 500.00 €
Teenustasud:
1. kui rendileandjale esitatakse kliendi tõttu liiklus- või parkimistrahv –25.00 € trahvi käsitlemine
2. tankimistasu 10€ + 2.50 € iga puuduoleva kütuse liitri kohta;
3. sõiduki kahjustamisel – 30 € kahjustuste hindamine
Märkused:
1. Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri.
2. Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub rentnik hüvitama rendileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.